E-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Elektronik ortamda denetim imkânı sağlamanın mümkün olduğu E- Defter uygulaması ile iş süreçlerinizde performans artışı sağlarken, hata payınızı azaltabilirsiniz.

E-DEFTER KULLANIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,

  • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,

  • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.

E-defter uygulamasına geçiş işlemlerinizi kolaylaştırmak, süreci sorunsuz aşmak ve gerekli eğitimler konusunda yardım almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

Konu ile ilgili açıklamalara bu linkten ulaşabilirsiniz.

 
© 2015 Datapark İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Tüm Hakları Saklıdır.